Ogólne warunki sprzedaży

1. Postanowienia ogólne

§1.1

Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej OWS określają zasady współpracy stron w zakresie dostaw wyrobów i świadczenia usług oferowanych przez KARTON-PAK Cieszyn sp. z o.o.. zwanej dalej KARTON-PAK dla Kupującego.

§1.2

Kupującym w rozumieniu niniejszych OWS jest przedsiębiorca tj. osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Oznacza to, że niniejsze OWS nie mają zastosowania do umów zawieranych z kontrahentami, które to umowy będą negocjowane indywidualnie.

§1.3

OWS określają zasady zawierania Umów Sprzedaży przez KARTON-PAK oraz stanowią integralną część wszystkich Umów Sprzedaży zawieranych przez KARTON-PAK i Kupującego (Stron umowy).

§1.4

OWS wiążą Kupującego z chwilą ich doręczenia (papierowo lub elektronicznie) przed zawarciem Umowy/Zlecenia lub z chwilą umożliwienia Kupującemu łatwego zapoznania się z ich treścią. Ogólne Warunki są umieszczone przez KARTON-PAK na stronie internetowej pod adresem www.karton-pak.pl

§1.5

Umowa zawarta z Kupującym może zawierać odmienne postanowienia niż te, które wynikają z OWS. W takim przypadku Strony będą związane postanowieniami Umowy w zakresie tych odmiennych postanowień.

§1.6

W razie sprzeczności między OWS a regulaminami lub wzorcami umów stosowanymi przez Kupującego, Umowa nie obejmuje tych postanowień, które są ze sobą sprzeczne.

§1.7

W wypadku wymienionym w pkt 1.6 Strony zobowiązane są niezwłocznie poinformować siebie nawzajem o stosowaniu regulaminów i wzorców oraz o zachodzącej pomiędzy nimi sprzecznościach. Strony mają prawo odmówić zawarcia Umowy, jeżeli w odpowiednim czasie nie dojdą do porozumienia co do zakresu zastosowania OWS.

§1.8

Jeśli Strony zawarły między sobą inną umowę związaną ze regulacją zasad sprzedaży lub dystrybucji Towarów, w razie sprzeczności postanowień umowy z OWS, stosuje się postanowienia tej umowy.

2. Warunki Sprzedaży

§2.1

Wyroby KARTON-PAK są produkowane na podstawie indywidualnych zamówień, w oparciu o normy FEFCO i ECMA których realizacja wymaga sporządzenia dokładnej dokumentacji opisowej, realizowane są również projekty na podstawie rysunków lub wzorów przesłanych przez klienta. Kupujący dokonuje złożenia zamówienia w sposób wskazany w niniejszych OWS §2.5 na podstawie Oferty KARTON-PAK przesłanej w formie pisemnej, drogą elektroniczną lub faksem.

§2.2

Zapytanie ofertowe powinno zawierać:

wstępną specyfikację produktów – zawierającą wymiary wewnętrzne w kolejności Długość x Szerokość x Wysokość (LxBxH), numer konstrukcji FEFCO lub ECMA lub indywidualny rysunek bądź wzór fizyczny, określenie materiału, rodzaj druku, uszlachetnienia, nakład.

§2.3

Oferta zawierać będzie co najmniej:
a) wstępną specyfikację produktów – zawierającą wymiary wewnętrzne w kolejności Długość x Szerokość x Wysokość (LxBxH), numer konstrukcji FEFCO lub ECMA lub indywidualny rysunek bądź wzór fizyczny, określenie materiału, rodzaj druku, uszlachetnienia, nakład,
b) cenę netto wyrażoną w PLN lub Euro,
c) warunki płatności, w tym termin zapłaty ceny,
d) orientacyjny termin realizacji dostawy.

§2.4

Cena zaproponowana w ofercie obowiązuje według daty na ofercie lub w razie braku określenia daty – 1 miesiąc. Oferty w Euro oprócz w/w warunków obowiązują do momentu zmiany kursu Euro o +/-5% licząc od dnia wystawienia oferty. Przyjmuje się kurs liczony według średniego kursu NBP na dzień przesłania zamówienia przez klienta.

§2.5

W okresie związania ofertą Kupujący może w każdym czasie ofertę przyjąć poprzez złożenie zamówienia na produkty objęte ofertą.

§2.6

Zamówienie Kupującego powinno zawierać:

 • nazwę odbiorcy, nazwisko osoby zamawiającej, datę, podpis i pieczęć,
 • powołanie się na ofertę lub istniejącą technologię z aktualną ceną,
 • specyfikację zamawianych produktów, zgodnie z oznaczeniami zawartymi w ofercie,
 • wymagany termin dostawy nie krótszy niż termin orientacyjny wskazany w ofercie,
 • miejsce dostawy,
 • imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dostawy.

Zamówienia muszą być złożone elektronicznie lub papierowo.

§2.7

 • Zamówienia zawierające zmiany w stosunku do oferty lub uzupełniające jej treść nie będą traktowane jako przyjęcie oferty, lecz jako nowa oferta stosownie do Kodeksu Cywilnego W takim przypadku dotychczasowa oferta KARTON-PAK traci ważność.
 • Zamówienia złożone po godzinie 12:00 będą traktowane jako zamówienia z następnego dnia roboczego.
 • Projekty przygotowane do druku przez KARTON-PAK muszą być zaakceptowane przez klienta. Po ich akceptacji nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.
 • Wszelką odpowiedzialność za zamawiane produkty, towary bądź usługi w zakresie ich zgodności z prawem, w szczególności naruszania praw osób trzecich ( autorskich, majątkowych, osobowych, znaków zastrzeżonych i innych) ponosi wyłącznie Kupujący.
 • Otrzymane projekty graficzne archiwizujemy nie dłużej niż 2 lata pod warunkiem ,że częstotliwość zamówienia druku tego projektu jest nie rzadziej niż raz na pół roku. Projekty tzw. jednego druku archiwizujemy nie dłużej niż pół roku.
 • Proof w wersji papierowej archiwizujemy nie dłużej jak 1 rok.
 • Wykrojniki magazynujemy do momentu ich zużycia, nie dłużej niż dwa lata od ostatniego użycia.
 • Wizualizacja kolorystyczna projektów w formie elektronicznej w dużej mierze zależy od kalibracji monitora, dlatego też końcowy wydruk na papierze, musi się opierać o proof lub akceptację druku przy maszynie.
  a) KARTON-PAK może na życzenie Kupującego wykonać odpłatnie druk próbny na maszynie offsetowej z wykorzystaniem matryc w ilości 10 arkuszy  plus koszty wysyłki (zależne od lokalizacji – na terenie lub poza granicami kraju),
  b) w przypadku wyrażenia życzenia istnieje możliwość akceptacji kolorystyki przy maszynie.

§2.8

Zawarcie umowy między Stronami następuje na warunkach określonych w potwierdzeniu zamówienia KARTON-PAK oraz wynikających z postanowień OWS. Zawarcie umowy następuje z chwilą przyjęcia oferty bez zastrzeżeń. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelka dokumentacja ofertowa i projektowa stanowi własność KARTON-PAK i bez pisemnej zgody KARTON-PAK nie może zostać powielana ani udostępniana osobom trzecim pod rygorem skutków prawnych w tym skutków określonych ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

§2.9

KARTON-PAK zastrzega sobie prawo do żądania od Kupującego przed zawarciem umowy następujących dokumentów:

a) aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej,

b) decyzji o nadaniu numeru REGON,

c) decyzji o nadaniu numeru NIP,

KARTON-PAK zastrzega sobie również prawo do żądania w/w dokumentów w toku realizacji umowy, do czasu spełnienia przez strony wzajemnych świadczeń.

§2.10

KARTON-PAK zastrzega sobie prawo żądania od Kupującego – przed przystąpieniem do realizacji zamówienia – ustanowienia – na rzecz Sprzedawcy – nieodwołalnych zabezpieczeń płatności w postaci:

a) gwarancji bankowej,

b) akredytywy dokumentowej,

c) polisy ubezpieczeniowej,

d) cesji wierzytelności,

e) weksla własnego z klauzulą „bez protestu”,

f) poręczenia osób trzecich.

§2.11

Termin dostawy określony przez KARTON-PAK w potwierdzeniu zamówienia może ulec przedłużeniu w przypadku wystąpienia okoliczności za które KARTON-PAK nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności siły wyższej.

§2.12

Jeżeli Kupujący zrezygnuje z realizacji złożonego zamówienia zobowiązany będzie do zwrotu Dostawcy wszelkich udokumentowanych kosztów jakie Dostawca poniesie w związku z realizacją zamówienia jak również do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości brutto zamówienia od którego odstąpił Kupujący.

§2.13

 • Dowodem dostawy(„Dowód Dostawy”) będzie faktura VAT ,lub dokument WZ.

§2.14

 • W przypadku nieodebrania towaru przez klienta, koszt magazynowania wynosi 3,00 zł netto/dobę za jedno miejsce paletowe. Koszty magazynowania zostają naliczone po upływie 30 dni od poinformowania Klienta o gotowości towaru do odbioru lub wystawieniu faktury.

3.Faktury VAT

§3.1

 • Do każdej dostawy na podstawie każdego zamówienia Dostawca wystawi oddzielną fakturę, dopuszcza się dostawy częściowe na podstawie dokumentów WZ i wystawienie faktury zbiorczej za okres jednego miesiąca kalendarzowego.
 • Faktury i faktury korygujące przesyłane będą pocztą lub drogą elektroniczną bądź dostarczane wraz z towarem na adres wskazany w umowie handlowej.
 • Kupujący ma prawo do zmiany adresu doręczeń za pisemnym powiadomieniem Dostawcy.
 • Każda faktura musi być zgodna z obowiązującymi przepisami, a ponadto będzie zawierać numer zamówienia Kupującego.
 • Kupujący upoważnia Dostawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
 • W przypadku przez kogokolwiek ogłoszenie upadłości Kupującego, wszczęcia wobec niego postępowania ,wszczęcie postępowania ugodowego bankowego lub wszczęcie przez innych wierzycieli postępowania egzekucyjnego przeciwko Kupującemu, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić zastrzeżenie własności towaru niezapłaconego uprawnionym organom prowadzącym postępowanie i zwrócić ten towar Dostawcy.

4. Cena i płatność

§4.1

Oferty obejmują wyłącznie ceny netto wyrażone w danej walucie, zatem nie uwzględniają podatku VAT. Podatek VAT zostanie doliczony do ceny według aktualnie obowiązującej stawki.

§4.2

Pracownicy KARTON-PAK są zobowiązana do zachowania tajemnicy służbowej. Zamawiający ma prawo do otrzymania bezpłatnych próbek opakowań i innych wyrobów KARTON-PAK, pod warunkiem, że KARTON-PAK dysponuje w tym czasie stosownym materiałem, a model wykonany jest na ploterze bez druku. Próbki i modele z drukiem oraz indywidualne opracowania konstrukcji i grafiki są płatne według indywidualnej wyceny.

§4.3

W przypadku wskazania w ofercie KARTON-PAK konieczności dokonania częściowej przedpłaty, Kupujący, który przyjął ofertę zobowiązany jest do dokonania przedpłaty w wysokości określonej w ofercie w terminie 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia, chyba, że w ofercie wskazano inny termin, w każdym jednak przypadku nie później niż przed datą dostawy. Pozostała część ceny zostanie zapłacona przez Kupującego w terminie wynikającym z faktury.

§4.4

W przypadku nieopłacenia faktury proformy (zapłata częściowa lub całościowa) w terminie 7 dni zlecenie zostaje anulowane.

§4.5

O ile nie zaznaczono inaczej  wszystkie płatności dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy KARTON-PAK wskazany na dokumencie, z którego wynika obowiązek zapłaty.

§4.6

Kupujący zobowiązany jest do terminowego regulowania wszelkich płatności na rzecz KARTON-PAK . Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie KARTON-PAK ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§4.7

KARTON-PAK zastrzega sobie prawo do wstrzymania wykonania Umowy Sprzedaży i wydania Towaru lub wykonania usługi w razie niedokonania wymaganej przedpłaty.

§4.8

KARTON-PAK ma prawo wstrzymać wykonanie wszystkich lub niektórych Umów zawartych z danym Kupującym, a także wstrzymać przyjęcie do realizacji nowych zamówień Kupującego, w razie powstania jakiejkolwiek zaległości w płatności wymagalnych faktur lub w razie przekroczenia indywidualnie ustalonego z danym Kupującym limitu kredytowego tj. limitu niewymagalnych wierzytelności KARTON-PAK wobec Kupującego powiększonego o wartość potwierdzonych zamówień.

  §4.9

Za dzień otrzymania zapłaty uważa się dzień wpłynięcia środków pieniężnych na konto bankowe KARTON-PAK.

5 .Przeniesienie ryzyka

§5.1

Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wydania towaru Kupującemu. Jeżeli towar ma być przesłany przez KARTON-PAK do miejsca, wskazanego przez Kupującego, wydanie zostanie dokonane z chwilą przekazania towaru Klientowi przez przewoźnika trudniącego się przewozem.

§5.2

Jeżeli odbiór towaru opóźnia się na skutek przyczyn, za które odpowiada Kupujący, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z dniem następnym po dniu umówionego odbioru. Jeżeli kupujący dopuścił się zwłoki z odebraniem towaru, KARTON-PAK może oddać towar na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego. KARTON-PAK może również sprzedać towar na rachunek Kupującego, powinien jednak uprzednio wyznaczyć Kupującemu dodatkowy termin do odebrania, chyba że wyznaczenie terminu nie jest możliwe bądź towary są narażone na zepsucie lub z innych względów groziłaby szkoda. O dokonaniu sprzedaży KARTON-PAK niezwłocznie zawiadomi Kupującego.

§5.3

W razie przesłania Towaru na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący obowiązany jest zbadać niezwłocznie przesyłkę pod kątem wad, ubytków i innych uszkodzeń  w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Kupujący stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Zobowiązany jest również w takim przypadku powiadomić KARTON-PAK, nie później jednak niż następnego dnia roboczego po dniu dostawy pod rygorem utraty roszczeń odszkodowawczych wobec KARTON-PAK z tego tytułu.

6.Reklamacje

§6.1

1/ Zalecenia postępowania z wyrobem – warunek uznania reklamacji.

– Wyrób przewozić i przechowywać w sposób nie narażający na jego uszkodzenie mechaniczne, zabrudzenia i zamoczenia.

– Wyrób powinien być przechowywany na paletach w pomieszczeniach zadaszonych w warunkach wilgotności 45-60% i temp 10-35°C. Przechowywanie wyrobów tekturowych w powyższych warunkach zapewni optymalną wytrzymałość opakowań oraz pozwoli uniknąć pękania tektury przy odginaniu klap pod kątem większym niż 110 stopni.

Nie dopuszczać do gwałtownych zmian temperatury i wilgotności.
Chronić przed zamoczeniem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Przed użyciem wyrób należy sezonować w warunkach zbliżonych do późniejszego używania.
2/Parametry techniczne i tolerancje

tolerancja wymiarów opakowań bez wykrojnika +/- 3mm
tolerancja wymiarów opakowań z wykrojnika +/- 0,1 mm
tolerancja wymiarów opakowań klejonych w punkcie klejenia +/- 3 mm
tolerancja gramatury +/- 5,0%
tolerancja ECT +/- 10%
tolerancja nadruku fleksograficznego +/- 3 mm
tolerancja ilości w nakładach:
do 500 szt 50%
501-1000 szt 20%
1001-5000 szt 15%
ponad 5000 szt 10%

§6.2

– Kupujący obowiązany jest do zbadania towarów w momencie dostawy towarów.

– Reklamacje związane z jakością i ilością dostarczonego towaru lub szkodami powstałymi w przewozie będą rozpatrywane jeżeli powyższe braki i szkody zostaną zgłoszone przy rozładunku i wpisane do dokumentu dostawy oraz okoliczność ta zostanie potwierdzona przez przedstawiciela Dostawcy. Reklamację tą w formie pisemnej należy przesłać do dostawcy w terminie 3 dni od daty dostawy. Brak w/w wpisu lub nie dotrzymanie terminu zgłoszenia uniemożliwia rozpatrywanie reklamacji ilościowych i jakościowych lub uszkodzeń powstałych w czasie transportu. Powyższy tryb składania reklamacji dotyczy dostaw organizowanych na koszt dostawcy.

– W przypadku odbioru własnym środkiem transportu reklamacje dotyczące ilości i jakości nie będą rozpatrywane po odbiorze towaru.

– Załadunek towarów wózkami widłowymi lub prze rampę załadunkową realizowany jest jedynie na samochody to tego przystosowane. Dopuszcza się załadunek wózkami widłowymi lub przez rampę na samochody innego typu wyłącznie na życzenie i odpowiedzialność Kupującego lub przewoźnika.

– Reklamacje jakościowe dotyczące wad powstałych po dacie dostawy, ale które wynikały z przyczyny tkwiącej w towarach przed tą datą przysługują Kupującemu pod warunkiem przedłożenia dostawcy protokołu reklamacyjnego w terminie 7 dni od daty wykrycia wady. Uprawnienia te wygasają po upływie powyżej wskazanego terminu.

– W przypadku dostawy przez firmę przewozową (kurier, itp.) Kupujący przed odebraniem przesyłki zobowiązany jest upewnić się czy nie doszło do jej uszkodzenia lub zniszczenia w trakcie transportu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub zniszczeń Kupujący zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny firmy przewozowej oraz niezwłocznie zawiadomić Dostawcę o zaistniałym zdarzeniu pod rygorem utraty prawa do zgłoszenia reklamacji w zakresie uszkodzeń lub zniszczeń.

– Reklamacje będą rozpatrywane przez Dostawcę w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu reklamacyjnego lub zgłoszenia wad lub braków. W tym terminie Dostawca zobowiązany jest do doręczenia Kupującemu zawiadomienia o sposobie załatwienia reklamacji.

– Ewentualne różnice ilości sztuk, dostarczonych lub wadliwych w stosunku do ilości wymienionej na dowodzie dostawy, w wysokości +/- 1% są uwarunkowane systemowo i nie będą korygowane notą korygującą, ani też brakujący towar nie zostanie dostarczony.

7. Zastrzeżenie prawa własności

§7.1

KARTON-PAK ma prawo zastrzec prawo własności towaru będącego przedmiotem umowy sprzedaży do momentu uiszczenia za ten towar całkowitej zapłaty.

§7.2

W razie zastrzeżenia własności sprzedanego towaru, kupujący, któremu rzecz została wydana, traci uprawnienie do posiadania rzeczy już wskutek zwłoki w zapłacie ceny.

Jeżeli KARTON-PAK wystąpi na drogę sądową o zapłatę ceny, nie może domagać się wydania sprzedanego towaru z powołaniem się na zastrzeżenie własności.

8. Niewykonanie i/lub nienależyte wykonanie zobowiązań

§8.1

Z tytułu opóźnienia w płatnościach Kupujący zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych.

9. Postanowienia Końcowe

§9.1

Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy Sprzedaży spowodowane przez siłę wyższą. Poprzez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nadzwyczajne, niezależne od danej Strony, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, także wówczas, gdy jego uniknięcie wymagałoby podjęcia działań, których koszty przewyższałyby możliwe do ocalenia korzyści; w szczególności za przypadki siły wyższej uważa się: wojnę, kataklizm naturalny jak trzęsienie ziemi lub powódź, eksplozję, pożar, strajk, itp.

§9.2

OWS stanowią integralną część każdej umowy sprzedaży i obowiązują w takim zakresie dopóki nie ustalono w umowie inaczej.

§9.3

We wszystkich przypadkach sprzedaży realizowanych przez Sprzedającego obowiązują niniejsze OWS w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Wszelkie zmiany OWS nie dotyczą umów zawartych wcześniej, tj. przed wejściem w życie zmienionych OWS.

§9.4

Prawem właściwym dla OWS jest prawo polskie. Teksty umowy i OWS w języku polskim są wersją oryginalną.
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWS stosuje się przepisy polskiego prawa w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień.

§9.5

Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd właściwy dla siedziby KARTON-PAK.

2019-04-24 Cieszyn

©2023 Copyright - KARTON-PAK / ul. Mleczna 13, 43-400 Cieszyn / tel. +48 33 47 98 660 / biuro@karton-pak.pl