VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

§1.1

Všeobecné obchodní podmínky, dále jen VOP, definují pravidla spolupráce mezi smluvními stranami v rozsahu dodávky produktů a poskytování služeb nabízených společností KARTON-PAK Cieszyn sp. z o.o., dále jen jako KARTON-PAK pro Kupujícího.

§1.2

Kupujícím ve smyslu těchto VOP je podnikatel, tj. právnická osoba, organizační složka bez právní subjektivity a fyzická osoba provozující podnikatelskou činnost na základě zápisu v obchodním rejstříku, podnikající samostatně hospodářskou nebo odbornou činnost. To znamená, že tyto VOP se nevztahují na smlouvy uzavřené s dodavateli, které budou sjednávány individuálně.

§1.3

VOP definují pravidla pro uzavírání kupních smluv společností KARTON-PAK a jsou nedílnou součástí všech kupních smluv uzavřených společností KARTON-PAK a kupujícím (smluvními stranami).

§1.4

VOP jsou pro Kupujícího závazné jejich doručením (v papírové nebo elektronické podobě) před uzavřením Smlouvy/Objednávky nebo umožněním Kupujícímu snadno se seznámit s jejich obsahem. Všeobecné obchodní podmínky jsou zveřejněny společností KARTON-PAK na webových stránkách www.karton-pak.pl

§1.5

Smlouva uzavřená s Kupujícím může obsahovat jiná ujednání, než která vyplývají z VOP. V takovém případě jsou Strany vázány ustanoveními Smlouvy v rozsahu těchto rozdílných ustanovení.

§1.6

V případě rozporu mezi VOP a předpisy nebo smluvními vzory použitými Kupujícím Smlouva nezahrnuje tato rozporná ustanovení.

§1.7

V případě uvedeném v bodě 1.6 jsou Strany povinny se neprodleně vzájemně informovat o uplatňování předpisů a norem ao případných rozporech mezi nimi. Smluvní strany mají právo odmítnout uzavření Smlouvy, pokud nedosáhnou včasné dohody o rozsahu použití VPP.

§1.8

Pokud Strany uzavřely jinou dohodu související s úpravou pravidel prodeje nebo distribuce Zboží, v případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a VOP se použijí ustanovení této smlouvy.

2. PODMÍNKY PRODEJE

§2.1

Výrobky KARTON-PAK jsou vyráběny na základě individuálních zakázek, na základě norem FEFCO a ECMA, jejichž realizace vyžaduje vypracování podrobné popisné dokumentace.Provádíme i projekty na základě výkresů nebo vzorů zaslaných zákazníkem. Kupující zadává objednávku způsobem uvedeným v těchto VOP §2.5 na základě Nabídky KARTON-PAK zaslané písemně, e-mailem nebo faxem.

§2.2

Žádost o cenovou nabídku by měla obsahovat:

předběžnou specifikaci produktu – včetně vnitřních rozměrů v sledu Délka x Šířka x Výška (LxBxH), číslo konstrukce FEFCO nebo ECMA nebo individuální výkres nebo fyzický vzor, ​​specifikace materiálu, druh potisku, upřesnění, množství.

§2.3

Nabídka bude obsahovat minimálně:

a) předběžnou specifikaci produktu – včetně vnitřních rozměrů v sledu Délka x Šířka x Výška (LxBxH), číslo konstrukce FEFCO nebo ECMA nebo individuální výkres nebo fyzický vzor, ​​specifikace materiálu, druh potisku, upřesnění, množství,

b) čistou cena vyjádřenou v PLN nebo EUR,

c) platební podmínky včetně termínu zaplacení ceny

d) orientační datum dodání.

§2.4

Cena navržená v nabídce je platná podle data na nabídce nebo v případě neurčení data – 1 měsíc. Nabídky v Eurech, kromě výše uvedených podmínek, jsou platné do změny kurzu Eura o +/- 5 % od data vystavení nabídky. Směnný kurz je vypočítán podle průměrného směnného kurzu Polské národní banky v den odeslání objednávky zákazníkem.

§2.5

Během doby platnosti nabídky může kupující nabídku kdykoli přijmout odesláním objednávky na produkty, na které se nabídka vztahuje.

§2.6

Objednávka Kupujícího by měla obsahovat:

jméno příjemce, jméno objednavatele, datum, podpis a razítko

odkaz na nabídku nebo stávající technologii s aktuální cenou

specifikace objednaných produktů, v souladu s označením obsaženým v nabídce

požadovaný termín dodání ne kratší než orientační termín uvedený v nabídce

místo dodání,

jméno a příjmení osoby oprávněné vyzvednout zásilku.

Objednávky musí být podány elektronicky nebo v papírové podobě.

§2.7

Objednávky obsahující změny nabídky nebo doplňující její obsah nebudou považovány za přijetí nabídky, ale za novou nabídku dle občanského zákoníku, v tomto případě pozbývá aktuální nabídka KARTON-PAK platnost.

Objednávky zadané po 12:00 budou považovány za objednávky z následujícího pracovního dne.

Projekty připravené pro tisk společností KARTON-PAK musí být schváleny klientem. Po jejich přijetí neneseme odpovědnost za jejich obsah.

Veškerou odpovědnost za objednané produkty, zboží nebo služby z hlediska jejich souladu s právními předpisy, zejména porušování práv třetích osob (autorská, majetková, osobní, registrované ochranné známky a další) nese výhradně Kupující.

Přijaté grafické návrhy archivujeme nejdéle 2 roky předem za podmínky, že frekvence objednávání tisku tohoto návrhu je minimálně 1x za půl roku. Projekty tzv Jeden výtisk archivujeme nejdéle půl roku.

Papírový nátisk archivujeme nejdéle 1 rok.

Raznice skladujeme do jejich spotřebování, nejdéle dva roky od posledního použití.

Barevná vizualizace projektů v elektronické podobě do značné míry závisí na kalibraci monitoru, proto musí být výsledný tisk na papír podložen nátiskem nebo akceptací tisku na stroji.

a) KARTON-PAK může na žádost kupujícího zhotovit zkušební tisk na ofsetovém stroji s použitím matric v množství 10 listů plus náklady na dopravu (v závislosti na lokalitě – v tuzemsku i mimo ni),

b) v případě vyjádření přání je možné přijmout barevné provedení na stroji.

§2.8

Uzavření smlouvy mezi Stranami probíhá za podmínek stanovených v potvrzení objednávky KARTON-PAK a vyplývajících z ustanovení VOP. K uzavření smlouvy dochází přijetím nabídky bez výhrad. Změny a doplňky smlouvy musí být provedeny písemně pod hrozbou neplatnosti. Veškerá nabídková a projektová dokumentace je ve vlastnictví společnosti KARTON-PAK a nesmí být reprodukována ani zpřístupněna třetím osobám bez písemného souhlasu společnosti KARTON-PAK pod hrozbou právních důsledků, včetně účinků uvedených v zákoně o boji proti nekalé soutěži.

§2.9

Společnost KARTON-PAK si vyhrazuje právo vyžádat si od Kupujícího před uzavřením smlouvy následující dokumenty

a) aktuální výpis z rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku nebo z rejstříku podnikatelské činnosti

b) rozhodnutí o přidělení IČO,

c) rozhodnutí o přidělení čísla DIČ,

Společnost KARTON-PAK si rovněž vyhrazuje právo vyžádat si výše uvedené doklady v průběhu plnění smlouvy, a to až do vzájemné realizaci plnění smluvními stranami.

§2.10

Společnost KARTON-PAK si vyhrazuje právo požadovat od kupujícího – před provedením objednávky – zřízení – ve prospěch prodávajícího – neodvolatelné jistoty platby ve formě:

a) bankovní záruky,

b) dokumentární akreditivy,

c) pojistné smlouvy,

d) postoupení pohledávek,

e) směnky s doložkou „bez protestu“

f) záruky třetích stran.

§2.11

Termín dodání uvedený společností KARTON-PAK v potvrzení objednávky může být prodloužen v případě okolností, za které společnost KARTON-PAK nenese odpovědnost, zejména vyšší moci.

§2.12

V případě, že Kupující odstoupí od realizace zadané objednávky, je povinen vrátit Dodavateli veškeré prokázané náklady, které Dodavateli v souvislosti s realizací objednávky vzniknou, jakož i zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % hrubé hodnoty objednávky, od které Kupující odstoupil.

§2.13

Dokladem o dodání („Doklad o dodání“) bude faktura s DPH nebo doklad WZ.

§2.14

Pokud si zákazník zboží nevyzvedne, je skladné 3,00 PLN netto/den za jedno paletové místo. Skladovací náklady jsou účtovány po 30 dnech od informování Zákazníka o připravenosti zboží k odběru nebo vystavení faktury.

3.FAKTURY S DPH

§3.1

Pro každou dodávku na základě každé objednávky vystaví Dodavatel samostatnou fakturu, dílčí dodávky jsou povoleny na základě výdejek a vystavení hromadné faktury za období jednoho kalendářního měsíce.

Faktury a opravné faktury budou zasílány poštou nebo elektronicky nebo doručeny spolu se zbožím na adresu uvedenou v obchodní smlouvě.

Kupující má právo změnit dodací adresu po písemném oznámení Dodavateli.

Každá faktura musí splňovat platné předpisy a bude obsahovat číslo objednávky Kupujícího.

Kupující zmocňuje Dodavatele k vystavení faktury s DPH bez jeho podpisu.

Vyhlásí-li kdokoli na Kupujícího úpadek, zahájí vůči němu řízení, zahájí řízení o bankovním vyrovnání nebo zahájí proti Kupujícímu exekuční řízení jinými věřiteli, je Kupující povinen neprodleně nahlásit výhradu vlastnického práva k nezaplacenému zboží oprávněným orgánům provádějícím řízení a vrátit toto zboží Dodavateli.

4. CENA A PLATBA

§4.1

Nabídky obsahují pouze čisté ceny vyjádřené v dané měně, nezahrnují tedy DPH. K ceně bude připočteno DPH dle aktuální sazby.

§4.2

Zaměstnanci společnosti KARTON-PAK jsou povinni zachovávat služební tajemství. Objednatel má právo na bezplatné vzorky obalů a dalších výrobků KARTON-PAK za předpokladu, že KARTON-PAK má v daný okamžik odpovídající materiál a model je vyroben na plotru bez potisku. Vzorky a modely s potiskem i individuální návrhy a grafika jsou splatné dle individuální ceny.

§4.3

Pokud z nabídky KARTON-PAK vyplývá nutnost provést částečnou platbu předem, je Kupující, který nabídku přijal, povinen provést platbu předem ve výši uvedené v nabídce do 7 dnů ode dne obdržení potvrzení o přijetí objednávky, pokud v nabídce není uvedeno jiné datum, v každém však nejpozději v den dodání. Zbývající část ceny je Kupující povinen uhradit ve lhůtě uvedené na faktuře.

§4.4

V případě neuhrazení zálohové faktury (částečné nebo úplné úhrady) do 7 dnů je objednávka stornována.

§4.5

Pokud není uvedeno jinak, veškeré platby se provádějí bankovním převodem na bankovní účet KARTON-PAK uvedený na dokladu, ze kterého vyplývá povinnost platby.

§4.6

Kupující je povinen platit společnosti KARTON-PAK včas. Za každý den prodlení s platbou má KARTON-PAK právo účtovat zákonný úrok.

§4.7

Společnost KARTON-PAK si vyhrazuje právo pozastavit plnění kupní smlouvy a vydání zboží nebo poskytování služby v případě neprovedení požadované zálohy.

§4.8

Společnost KARTON-PAK má právo pozastavit plnění všech nebo některých smluv uzavřených s daným Kupujícím, jakož i pozastavit přijímání nových objednávek Kupujícího k realizaci, v případě jakéhokoli prodlení s platbou dlužné faktury nebo v případě překročení úvěrového limitu individuálně sjednaného s daným Kupujícím, tj. limitu neoprávněných pohledávek společnosti KARTON-PAK vůči Kupujícímu navýšeného o hodnotu potvrzených objednávek.

§4.9

Za den přijetí platby se považuje den připsání peněžních prostředků na bankovní účet společnosti KARTON-PAK.

5. PŘENOS RIZIKA

§5.1

Nebezpečí náhodné ztráty nebo poškození zboží přechází na Kupujícího okamžikem dodání zboží Kupujícímu. Má-li být zboží zasláno společností KARTON-PAK na místo určené Kupujícím, dojde k uvolnění předáním zboží Zákazníkovi přepravcem pověřeným přepravou.

§5.2

Dojde-li k opožděnému převzetí zboží z důvodů, za které odpovídá Kupující, přechází nebezpečí nahodilé ztráty nebo poškození zboží na Kupujícího dnem následujícím po datu dohodnutého převzetí. V případě prodlení Kupujícího s vyzvednutím zboží, může KARTON-PAK vrátit zboží k uskladnění na náklady a nebezpečí Kupujícího. Společnost KARTON-PAK může zboží prodávat i na účet Kupujícího, je však třeba předem stanovit dodatečnou lhůtu k vyzvednutí Kupujícího, pokud stanovení lhůty není možné nebo u zboží hrozí znehodnocení nebo poškození jiným způsobem. KARTON-PAK o prodeji neprodleně informuje Kupujícího.

§5.3

Pokud je Zboží zasíláno na místo určení prostřednictvím přepravce, je Kupující povinen zásilku neprodleně prohlédnout, zda nemá vady, ztráty a jiná poškození způsobem přijatým pro tyto zásilky. Zjistí-li Kupující, že během přepravy došlo ke ztrátě nebo poškození Zboží, je povinen učinit veškeré úkony potřebné ke zjištění odpovědnosti přepravce. V takovém případě je rovněž povinen oznámit KARTON-PAK, nejpozději však následující pracovní den po datu dodání, pod hrozbou ztráty nároků na náhradu škody vůči KARTON-PAK v tomto ohledu.

6.REKLAMACE

§6.1

1/ Doporučení pro zacházení s výrobkem – podmínka pro uznání reklamace.

– Výrobek musí být přepravován a skladován tak, aby nebyl vystaven mechanickému poškození, nečistotám a navlhnutí.

– Výrobek by měl být skladován na paletách v zastřešených místnostech s vlhkostí 45-60% a teplotou 10-35°C. Skladování kartonových výrobků ve výše uvedených podmínkách zajistí optimální pevnost obalu a zabrání praskání kartonu při ohýbání klop pod úhlem větším než 110 stupňů.

Vyhněte se náhlým změnám teploty a vlhkosti.

Chraňte před vlhkem a přímým slunečním zářením.

Před použitím by měl být produkt ošetřen za podmínek podobných pozdějšímu použití.

2/Technické parametry a tolerance

tolerance rozměrů obalu bez raznice +/- 3mm

tolerance rozměrů obalu z raznice +/- 0,1mm

tolerance rozměrů lepených obalů v místě lepení +/- 3 mm

tolerance gramáže +/- 5,0%

tolerance ECT +/- 10%

tolerance flexotisku +/- 3 mm

množstevní tolerance:

do 500 ks 50%

501-1000 ks 20%

1001-5000 ks 15%

více než 5000 ks 10%

§6.2

– Kupující je povinen prohlédnout zboží při dodání zboží.

– Na reklamaci kvality a množství dodaného zboží nebo škody způsobené při přepravě bude brán zřetel, pokud budou výše uvedené nedostatky a poškození nahlášeny při vykládce a zaneseny do dodacího listu a tato okolnost bude potvrzena zástupcem Dodavatele. Tato reklamace musí být zaslána písemně dodavateli do 3 dnů ode dne doručení. Absence výše uvedeného zápisu nebo nedodržení oznamovací lhůty znemožňuje posouzení kvantitativních a kvalitativních reklamací nebo škod způsobených během přepravy. Výše uvedený reklamační řád se vztahuje na dodávky organizované na náklady dodavatele.

– V případě odběru vlastní dopravou nebude na reklamace množství a kvality po převzetí zboží brán zřetel.

– Nakládání zboží vysokozdvižnými vozíky nebo přes nakládací rampu se provádí pouze na vozech k tomu uzpůsobených. Nakládka vysokozdvižnými vozíky nebo přes rampu na jiné typy automobilů je povolena pouze na žádost a odpovědnost Kupujícího nebo dopravce.

– Reklamace jakosti týkající se vad vzniklých po datu dodání, které však vznikly z důvodu spočívajícího na zboží před tímto datem, má kupující právo za předpokladu, že reklamační protokol předá dodavateli do 7 dnů ode dne zjištění vady. Tato práva po výše uvedené lhůtě zanikají.

V případě doručení přepravní společností (kurýrem apod.) Před vyzvednutím zásilky je kupující povinen se přesvědčit, zda nedošlo k jejímu poškození nebo zničení během přepravy. V případě poškození nebo zničení je kupující povinen sepsat od přepravní společnosti reklamační protokol a událost neprodleně oznámit dodavateli pod hrozbou ztráty nároku na reklamaci poškození nebo zničení.

Reklamace bude Dodavatelem posouzena do 14 pracovních dnů ode dne obdržení reklamačního protokolu nebo oznámení závad či nedostatků. V této lhůtě je Dodavatel povinen doručit Kupujícímu vyrozumění o způsobu vyřízení reklamace.

Případné rozdíly v množství dodaných nebo vadných položek oproti množství uvedenému na dodacím listu, ve výši +/- 1%, jsou systémové a nebudou opraveny opravným listem, stejně jako chybějící zboží nebude doručeno.

7. VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

§7.1

Společnost KARTON-PAK si vyhrazuje právo vyhradit si vlastnictví zboží, které je předmětem kupní smlouvy, až do úplného zaplacení zboží.

§7.2

V případě výhrady vlastnického práva k prodávanému zboží ztrácí kupující, kterému byla věc dodána, právo věc vlastnit v důsledku prodlení s úhradou ceny.

Pokud se KARTON-PAK obrátí na soud o zaplacení ceny, nesmí se domáhat vydání prodaného zboží s odkazem na výhradu vlastnictví.

8. NEPLNĚNÍ A/NEBO NEVHODNÉ PLNĚNÍ POVINNOSTÍ

§8.1

Z důvodu prodlení s platbou je Kupující povinen platit zákonný úrok.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§9.1

Žádná ze smluvních stran nebude odpovědná za neplnění nebo nesprávné plnění svých závazků vyplývajících z kupní smlouvy způsobené vyšší mocí. Vyšší moci strany chápou mimořádnou událost nezávislou na dané straně, kterou nelze předvídat a zabránit jí, a to i v případě, kdy by její odvrácení vyžadovalo podniknout kroky, jejichž náklady by převýšily možné přínosy; mezi případy vyšší moci patří zejména: válka, přírodní katastrofa, jako je zemětřesení nebo povodeň, výbuch, požár, stávka atd.

§9.2

VOP jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy a jsou v tomto rozsahu platné, dokud není ve smlouvě dohodnuto jinak.

§9.3

Ve všech případech prodeje realizovaného Prodávajícím platí tyto VOP ve znění ke dni zadání objednávky. Případné změny VOP se nevztahují na smlouvy uzavřené dříve, tedy před nabytím účinnosti změněných VOP.

§9.4

Rozhodným právem pro VOP je polské právo. Texty smlouvy a VOP v polštině jsou původní verze.

Ve věcech, na které se nevztahují tyto VOP, se použijí ustanovení polského práva, zejména ustanovení občanského zákoníku. Neplatností jednotlivých ustanovení není dotčena platnost zbývajících ustanovení.

§9.5

Příslušným soudem k řešení případných sporů bude soud příslušný podle sídla společnosti KARTON-PAK.

2019-04-24 Cieszyn

©2023 Copyright - KARTON-PAK / ul. Mleczna 13, 43-400 Cieszyn / tel. +48 33 47 98 660 / biuro@karton-pak.pl